Política de privadesa

I. PRESENTACIÓ I DRET D’INFORMACIÓ

DINGONATURA, S.L. (d’ara endavant, DINGONATURA), amb domicili social al Carrer Electrònica, 16, Polígon La Ferreria, 08110 Moncada i Reixac, Barcelona, Espanya, i amb CIF B-62546791, garanteix el compliment de la normativa de protecció de dades personals i l’adopció de tots els mecanismes i procediments de seguretat necessaris per garantir la protecció de les dades dels Usuaris.

DINGONATURA declara que les dades personals dels Usuaris es s’emmagatzemen de manera segura i es tracten amb la màxima atenció; i garanteix el compliment íntegre de la legislació en matèria de protecció de dades personals.

II. RECOMANACIONS

Si us plau, llegiu atentament i seguiu les següents recomanacions:

Utilitzeu contrasenyes d’una extensió mínima de 8 caràcters, alfanumèrics i que contingui majúscules i minúscules.
Mantingui un programari antivirus instal•lat i degudament actualitzat al seu terminal, que garanteixi que el seu equip és lliure de programari maligne, així com d’aplicacions de tipus spyware que posin en risc la seva navegació per internet i també la informació que s’allotgi a l’equip.
Revisi i llegeixi els textos legals que DINGONATURA posa a la seva disposició al Lloc web.
III. PROCESSAMENT DE DADES PERSONALS. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES.

Aquesta política de privadesa regula l’accés i l’ús del servei del Lloc web www.dingonatura.com (d’ara endavant, el «Lloc web»), titularitat de DINGONATURA.

DINGONATURA declara que les dades personals que es demanen als Usuaris seran les estrictament necessàries i es conservaran sempre que l’interessat no sol•liciti que se s’eliminin.

Aquestes dades seran les que l’Usuari faciliti o aquelles que es puguin recopilar al Lloc web titularitat de DINGONATURA a través de formularis de contacte o per qualsevol altre mitjà.

Tots els camps dels formularis per recollir les dades s’hauran de completar (si no s’indica el contrari), de tal manera que ometre’n algun implicarà no poder atendre la sol•licitud o prestar els serveis.

DINGONATURA l’informa que totes les dades personals que proporcioni a través d’aquest Lloc web s’incorporaran a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal degudament inscrits al Registre General de la Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, del qual DINGONATURA n’és el responsable en compliment de les disposicions de la normativa sobre protecció de dades.

(i) Finalitat del tractament de les dades:

L’Usuari autoritza i atorga el consentiment explícit a DINGONATURA perquè tracti les seves dades personals per a les següents amb la finalitat de:

i. Identificar-lo com a Usuari en el moment en què es registri al Lloc web.

ii. Facilitar-li la informació sol.licitada a través del formulari de contacte.

iii. Informar-lo sobre les possibles promocions i descomptes dels productes i serveis de DINGONATURA.

iv. Resoldre qualsevol tipus de qüestió o dubte de l’Usuari sobre els serveis i productes de DINGONATURA, respondre amb agilitat, fiabilitat i rapidesa totes les consultes, inquietuds o suggeriments que vulgui plantejar.

v. Enviar Newsletter.

DINGONATURA podrà enviar Newsletter i comunicacions comercials i promocionals relacionades amb els serveis de DINGONATURA per carta, telèfon, correu electrònic, SMS/MMS, o a través d’altres mitjans de comunicació electrònica equivalents, i sota l’empara de les disposicions establertes en la normativa aplicable relativa a la protecció de dades i als serveis de la societat de la informació.

D’acord amb el Principi de Limitació de la Finalitat de les Dades recollit al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, s’informa a l’Usuari que les seves dades es recolliran únicament amb les finalitats exposades als paràgrafs anteriors i no es tractaran de manera incompatible amb aquestes finalitats.

(ii) Elaboració de perfils:

Així mateix, l’Usuari consent explícitament el tractament de les seves dades personals a fi d’elaborar perfils, així com també per a la segmentació de les seves dades. Els tractaments mencionats poden tenir per finalitat l’anàlisi i l’elaboració d’estadístiques per conèixer el tràfic i l’ús que els Usuaris fan de la plataforma, i per determinar els gustos i preferències de l’Usuari per oferir-li un servei ajustat a les seves preferències i informació promocional relacionada amb els seus interessos.

IV. LEGITIMACIÓ

DINGONATURA està legitimada per tractar les dades per execució del contracte a través del qual els Usuaris accedeixen als serveis oferts al Lloc web.

La comunicació de les dades personals per part de l’Usuari a DINGONATURA és un requisit necessari per poder prestar els serveis del Lloc web; per tant, ometre aquesta informació impossibilita que DINGONATURA pugui prestar els serveis.

L’ús de les dades recopilades per elaborar una oferta prospectiva de productes i/o serveis als Usuaris es basa en el consentiment de l’interessat sense que, en cap cas, la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de prestació de serveis.

V. DESTINATARIS

L’informem que les seves dades no se cediran ni es comunicaran a terceres empreses.

VI. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI I VERACITAT DE LES DADES

L’Usuari garanteix que les dades personals que facilita són autèntiques i es fa responsable de comunicar a DINGONATURA qualsevol modificació que hi faci. L’Usuari respondrà, en qualsevol cas, per l’autenticitat de les dades que faciliti, i DINGONATURA es reserva el dret d’excloure dels serveis registrats a tot Usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici per les altres accions que es derivin del Dret.

VII. PRÀCTIQUES NO PERMESES

DINGONATURA anul•larà el registre d’Usuaris que: (i) incloguin o promocionin material il•lícit, immoral, obscè o nociu; (ii) promocionin qualsevol tipus de discriminació; (iii) reenviïn bulk (correu massiu), junk (correu brossa), spam (correu no desitjat) o newsgroupcommunications si no s’han sol.licitat; (iv) incompleixin algun dret de propietat intel•lectual o industrial de tercers. Així mateix, l’Usuari queda obligat a abstenir-se d’utilitzar i recopilar dades a partir de les llistes de distribució a les quals es pugui accedir a través de la informació i dels serveis que conté el Lloc web per realitzar activitats promocionals o publicitàries, així com per remetre comunicacions comercials de qualsevol tipus i a través de qualsevol suport que no s’hagi sol.licitat ni consentit prèviament per part de DINGONATURA i/o dels Usuaris del Lloc web.

VIII. ACCEPTACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVADESA DE DINGONATURA I LEGITIMACIÓ

L’Usuari accepta expressament aquesta Política de Privadesa i atorga el seu consentiment explícit perquè es tractin automàticament les dades personals que faciliti.

DINGONATURA està legitimada per tractar les dades personals dels Usuaris sobre la base jurídica del consentiment inequívoc que presta l’interessat.

Això no obstant, l’Usuari podrà revocar el consentiment en cada comunicat comercial o publicitari que se li faci arribar, i en qualsevol altre moment sempre que ho notifiqui a la següent direcció de correu electrònic: info@dingonatura.com, o per carta postal amb destinatari: Carrer Electrònica, 16, Polígon La Ferreria, 08110 Montcada i Reixac, Barcelona, Espanya.

IX. DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL.LACIÓ I OPOSICIÓ (DRETS ARCO)

L’informem que els drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició són personalíssims i només els pot exercir l’Usuari afectat conforme a les disposicions de la normativa sobre protecció de dades.

En determinades circumstàncies, els Usuaris podran sol.licitar que es limiti el tractament de les seves dades i, en aquest cas, només es conservaran per exercir o defensar reclamacions.

L’Usuari podrà exercir gratuïtament i en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, cancel.lació i d’oposició al tractament de les seves dades personals si escriu a l’adreça de correu electrònic info@dingonatura.com o bé per correu ordinari a Carrer Electrònica, 16, Polígon La Ferreria, 08110 Montcada i Reixac, Barcelona, Espanya. Les comunicacions dirigides a DINGONATURA han de contenir la següent informació: nom i cognom(s), domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d’Identitat (DNI) o del passaport i el contingut concret del dret que exerceix.

Els Usuaris podran retirar en qualsevol moment el consentiment que hagin prestat per a l’ús de les seves dades a fi d’enviar-li Newsletter o informació comercial.

Sense prejudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, l’Usuari té dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control, en particular a l’estat membre on tingui la residència habitual, el lloc de treball o on hagi tingut lloc la infracció, en cas que consideri que el tractament de les seves dades personals no s’adequa a la normativa, així com en cas de no veure satisfet l’exercici dels seus drets. L’autoritat de control on s’hagi presentat la reclamació informarà al reclamant sobre el curs i el resultat de la reclamació.

X. VERACITAT I QUALITAT DE LES DADES FACILITADES PELS USUARIS

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades són exactes i autèntiques, i es fa responsable de comunicar a DINGONATURA qualsevol comunicació que s’hi efectuï. L’Usuari respondrà, en qualsevol cas, de l’autenticitat de les dades facilitades i DINGONATURA es reserva el dret d’excloure dels serveis registrats a tot aquell Usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les demàs accions que es derivin del Dret.

XI. MESURES DE SEGURETAT ADOPTADES PER DINGONATURA

DINGONATURA adopta totes les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatiu necessàries amb l’objectiu de garantir la seguretat de les seves dades i evitar que s’alterin, es perdin, es gestionin o s’hi accedeixi sense autorització; tot això, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades i en compliment de les disposicions de la normativa sobre protecció de dades personals.

DINGONATURA es compromet a complir amb el deure de preservar el secret i la confidencialitat de les dades personals que contingui el fitxer automatitzat d’acord amb la legislació aplicable, així com també de tractar-les adequadament.

XII. MODIFICACIONS O CANVIS

DINGONATURA es reserva el dret de revisar la seva Política de Privadesa sempre que ho consideri oportú, i aquests canvis es comunicaran als Usuaris. Això no obstant, demanem que es comprovi regularment aquesta declaració per tenir-ne present la versió més recent.

XIII. CONSENTIMENT INFORMAT

L’Usuari declara que se l’ha informat de les condicions quant a la protecció de les seves dades personals i n’accepta i en consent el tractament que en faci DINGONATURA a fi i efecte de complir les finalitats indicades en aquest document.