Πολιτική απορρήτου

1. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας;

Ο υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι η DINGONATURA, S.L. (εφεξής «DINGONATURA»), με Α.Φ.Μ. B-62546791 και έδρα Calle de la Electrónica, 16 Polígono la Ferrería, 08110 Montcada i Reixac, Βαρκελώνη, Ισπανία.

Σας ενημερώνουμε ότι η ιδιοκτησία της ιστοσελίδας https://www.dingonatura.com/ (εφεξής "ο Ιστοσελίδα "), είναι η DINGONATURA, S.L.

Η πρόσβαση ή/και η χρήση της Ιστοσελίδας από τον χρήστη (εφεξής "Χρήστης"), συνεπάγεται την αποδοχή, από την εν λόγω πρόσβαση ή/και χρήση, της Πολιτικής Απορρήτου.

Ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το DINGONATURA στην ακόλουθη διεύθυνση email: info@dingonatura.com

2. Γιατί η DINGONATURA δικαιούται να πραγματοποιήσει επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας;

Η DINGONATURA δικαιούται να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για την παροχή των υπηρεσιών της.

Η DINGONATURA λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία του απορρήτου και των προσωπικών σας δεδομένων. Ως εκ τούτου, τα προσωπικά σας στοιχεία διατηρούνται ασφαλή και αντιμετωπίζονται με τη μέγιστη δυνατή προσοχή.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ρυθμίζει την πρόσβαση και τη χρήση της υπηρεσίας (εφεξής η "Υπηρεσία") που η DINGONATURA καθιστά διαθέσιμη σε Χρήστες που ενδιαφέρονται για τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο που φιλοξενείται στην Ιστοσελίδα της.

3. Ποιος είναι ο στόχος της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από τη DINGONATURA;

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την DINGONATURA ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για τους εξής σκοπούς:

(i) Παροχή υπηρεσιών που προσφέρεται μέσω της Ιστοσελίδας.

(ii) Η επικοινωνία για εμπορικούς σκοπούς ή/και η αποστολή ενημερωτικών δελτίων της DINGONATURA σχετικά με τις υπηρεσίες της, μέσω επιστολής, τηλεφώνου, email, SMS/MMS ή με άλλα ισοδύναμα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας.

(iii) Η αποστολή των πληροφοριών που ζητούνται από τον Χρήστη μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

4.- Διατήρηση των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται η DINGONATURA

Τα παρεχόμενα προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν από την DINGONATURA εφόσον ο Χρήστης δεν εκφράσει την επιθυμία να διαγραφεί από τις υπηρεσίες της DINGONATURA και αυτό για να λάβει πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της εταιρείας.

5. Ευθύνη και ακρίβεια των δεδομένων που παρέχονται από τους Χρήστες

Ο Χρήστης εγγυάται ότι τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται είναι αληθή και είναι υπεύθυνος για την ειδοποίηση της DINGONATURA, σε περίπτωση αλλαγής σε αυτά. Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος, σε κάθε περίπτωση, για την ακρίβεια των παρεχόμενων δεδομένων. Η DINGONATURA διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει από τις καταχωρημένες Υπηρεσίες οποιονδήποτε Χρήστη έχει παράσχει ψευδή δεδομένα, με την επιφύλαξη άλλων ενεργειών που προβλέπονται από το Νόμο.

6. Δικαιώματα του Χρήστη σε σχέση με τα δεδομένα του

Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να:

  • Έχει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα.
  • Αιτηθεί την διόρθωση ανακριβών δεδομένων.
  • Αιτηθεί τη διαγραφή του.
  • Αιτηθεί τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων.
  • Φέρει αντίρρηση στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.
  • Αιτηθεί φορητότητας
  • Να μην υπόκεινται τα προσωπικά του δεδομένα σε αυτοματοποιημένες μεμονωμένες αποφάσεις.
  • Επιπλέον, ο Χρήστης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (δικαίωμα στη λήθη).

Ο Χρήστης μπορεί να αιτηθεί όλων των παραπάνω δικαιωμάτων του στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@dingonatura.com, αναφέροντας τον λόγο του αιτήματός του και παρέχοντας αντίγραφο της αίτησης του

Ο χρήστης μπορεί επίσης να στείλει το αίτημά του με ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

DINGONATURA, S.L.
Calle de la Electrónica, 16 Polígono la Ferrería, 08110 Montcada i Reixac,
Barcelona, España.

Με επιφύλαξη οποιουδήποτε άλλου διοικητικού πόρου ή δικαστικής ενέργειας, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να υποβάλει αξίωση στην Αρχή Ελέγχου στο κράτος μέλος στο οποίο έχει τη συνήθη διαμονή του, τον τόπο εργασίας του, ή τον τόπο της εικαζόμενης παράβασης, σε περίπτωση που θεωρεί ότι η επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων δεν είναι ακόλουθη με τους κανονισμούς, καθώς και στην περίπτωση που δεν ικανοποιείται η άσκηση των δικαιωμάτων του.

7. Ιδιωτικό απόρρητο και ασφάλεια δεδομένων

Η προστασία του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών είναι πολύ σημαντική για την DINGONATURA. Επομένως, η DINGONATURA κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να αποτρέψει την ακατάλληλη χρήση των δεδομένων της, επιτρέποντας την πρόσβαση σε αυτά μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Η DINGONATURA διατηρεί τα επίπεδα ασφαλείας της προστασίας των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και έχει θεσπίσει όλα τα τεχνικά μέσα που διαθέτει για να αποτρέψει την απώλεια, την κακή χρήση, την αλλοίωση, τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και κλοπή των δεδομένων που παρέχει ο Χρήστης μέσω της Ιστοσελίδας, με την επιφύλαξη ενημέρωσης του κοινού ότι τα μέτρα ασφαλείας στο Διαδίκτυο δεν είναι απόρθητα.

Η DINGONATURA δεσμεύεται να συμμορφώνεται με το καθήκον εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και να παρέχει ασφαλή μεταχείριση κατά τις εκχωρήσεις και τις διεθνείς μεταφορές δεδομένων που, όπου ενδείκνυται, ενδέχεται να προκύψουν

Σε εκείνες τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας που απαιτούν εγγραφή του Χρήστη, πρέπει να επιλέγεται από τον ίδιο ο κωδικός πρόσβασης. Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας αυτού του κωδικού πρόσβασης, καθώς και για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται κατά τις συνδέσεις που γίνονται με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής του.

Ο Χρήστης αναλαμβάνει να ειδοποιήσει το DINGONATURA το συντομότερο δυνατό για τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ονόματος χρήστη και/ή του κωδικού πρόσβασής του ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση ασφαλείας. Η DINGONATURA δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν ζημιές ή απώλειες που ενδέχεται να προκύψουν λόγω μη συμμόρφωσης του Χρήστη με αυτήν του την υποχρέωση.

8. Αναθεώρηση και Τροποποιήσεις της Πολιτικής Απορρήτου

Η DINGONATURA διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει ή/και να τροποποιήσει την Πολιτική Απορρήτου της, οποιαδήποτε στιγμή το κρίνει σκόπιμο. Για αυτόν τον λόγο, σας ζητάμε να ελέγχετε τακτικά την Πολιτική Απορρήτου και να διαβάζετε την πιο πρόσφατη έκδοσή της.

Ωστόσο, οποιαδήποτε αλλαγή συμβεί στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα κοινοποιείται και προς τον Χρήστη.

9. Σύνδεσμοι σε ιστοσελίδες

Η Ιστοσελίδα της DINGONATURA ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων εταιρειών και οντοτήτων. Η DINGONATURA δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι εταιρείες αντιμετωπίζουν την προστασία του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων, επομένως σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις δηλώσεις Πολιτικής Απορρήτου αυτών των ιστοσελίδων που δεν ανήκουν στην DINGONATURA, σχετικά με τη χρήση, την επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Οι όροι που προσφέρονται από αυτές τις ιστοσελίδες ενδέχεται να μην είναι οι ίδιοι με αυτούς που προσφέρει η DINGONATURA.

10. Αποδοχή και συναίνεση

Ο Χρήστης δηλώνει ότι έχει ενημερωθεί για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, αποδέχεται και συναινεί στην επεξεργασία αυτών από την DINGONATURA, με τον τρόπο και για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου

11. Ερωτήσεις

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου ή την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνήστε με την DINGONATURA μέσω email στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@dingonatura.com