AVÍS LEGAL

Aquest Avís Legal regula l’accés, la navegació i l’ús del Lloc web www.dingonatura.com (d’ara endavant, Lloc web).

I. DRET D’INFORMACIÓ

En compliment del dret d’informació, l’informem que el Lloc Web és titularitat de la societat DINGONATURA, S.L. (d’ara endavant, DINGONATURA), societat mercantil constituïda d’acord amb la legislació espanyola, amb CIF B-62546791, domicili socials al Carrer Electrònica, 16 del Polígon La Ferreria, 08110 Montcada i Reixac, Barcelona; DINGONATURA està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 33566, Foli 182, Secció Societats Generals, Full B2230460.

Es pot posar en contacte amb nosaltres a través de la direcció de correu electrònic següent: info@dingonatura.com

II. USUARIS

L’accés i/o l’ús del Lloc web li atribueix la condició d’Usuari i accepta, arran de l’accés i/o ús del Lloc web, aquest Avís Legal.

III. ÚS DEL LLOC WEB

El lloc web pot proporcionar accés a nombrosos textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, programari, fotografies, música, vídeos, sons, bases de dades, imatges, expressions i informació (d’ara endavant, “Contingut”), que pertanyen a DINGONATURA o a tercers a qui l’Usuari pot tenir accés.

L’Usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del Lloc web. Aquesta responsabilitats s’estén al registre que pugui ser necessari per accedir al Contingut o als serveis que ofereixi el Lloc web.

L’Usuari es compromet a fer un ús adequat del Contingut i del servei que s’ofereix a través del Lloc web i, amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, els Usuaris no podran:

i. Registrar-se o comunicar dades que no siguin certes, exactes, completes i/o actualitzades, ni accedir al Lloc web a través del nom, les dades d’identificació o la contrasenya d’un altre Usuari, o suplantar qualsevol persona o identitat.

ii. Utilitzar el Lloc web amb finalitats fraudulentes o relacionades amb delictes penals o activitats il.lícites de cap tipus.

iii. Crear un perfil o utilitzar el Lloc web per enviar, utilitzar o reutilitzar material que contingui informació il.legal, ofensiva, pornogràfica, abusiva, indecent, difamatòria, obscena o amenaçant de cap tipus; o que suposi una violació dels drets d’autor, de marques registrades o de la confidencialitat, la privadesa o qualsevol altre dret, ja sigui a través d’injúries o d’actes censurables per a terceres parts, o si el contingut d’aquesta informació conté virus informàtics, propaganda política, contingut publicitari, correus en cadena, enviament massiu de correus o qualsevol altre tipus d’spam i, en general, qualsevol tipus de molèstia o inconvenient innecessari.

iv. Descarregar, enviar o distribuir de qualsevol altra manera continguts o aplicacions que puguin vulnerar qualsevol legislació en vigor o que suposin infringir qualsevol dret de qualsevol part.

DINGONATURA tindrà dret a investigar i denunciar qualsevol de les conductes menciones d’acord amb la Llei, així com també a col.laborar amb les autoritats a l’hora d’investigar aquest tipus d’actuacions.

DINGONATURA es reserva el dret a denegar qualsevol intent d’accedir al Lloc web, cancel•lar comptes, eliminar o modificar contingut, o cancel.lar la prestació de Serveis en aquells casos en què s’utilitzi el Lloc web de manera incorrecta.

IV. PROPIETAT INTEL.LECTUAL

Tots els drets de la propietat intel.lectual del contingut d’aquest Lloc web i el seu disseny gràfic són propietat exclusiva de DINGONATURA i és a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació corresponents.

Per això, i en virtut de les disposicions del Reial Decret Legislatiu 1/1996, del 12 d’abril, mitjançant el qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel.lectual, així com també en virtut de les disposicions de la Llei 17/2001, del 7 de desembre, sobre Marques i la legislació complementària en matèria de la propietat intel.lectual i industrial, queda prohibida la reproducció, la transmissió, l’adaptació, la traducció, la distribució, la comunicació pública, inclosa la modalitat amb què es posi a disposició, o qualsevol altra explotació i/o modificació, total o parcial, de qualsevol contingut del Lloc web sense prèvia autorització expressa de DINGONATURA.

DINGONATURA no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap tipus sobre els drets de propietat intel.lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el Lloc web, els serveis o els continguts que hi ha.

V. RESPONSABILITAT I GARANTIES

5.1 Informació disponible a través del Lloc web

L’Usuari ha de considerar la informació facilitada per DINGONATURA a través del seu Lloc web com a orientativa, i en cap cas no es pot considerar un element determinant per prendre una decisió. No s’accepta cap tipus de responsabilitat per l’ús que se’n pugui verificar en aquest sentit.

La informació que conté el Lloc web és la vigent en la data de la seva última actualització. DINGONATURA es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al Lloc web, i pot, fins i tot, limitar o no permetre l’accés a aquesta informació, sense previ avís. Especialment, DINGONATURA es reserva el dret a eliminar, limitar o impedir l’accés al seu Lloc web quan sorgeixin dificultats tècniques per fets o circumstàncies aliens a DINGONATURA que, segons el seu criteri, disminueixin o anul•lin els nivells de seguretat estàndards que s’adoptin destinats a un funcionament adequat del Lloc web.

DINGONATURA no es fa responsable de l’ús que els Usuaris puguin fer del Contingut i dels serveis inclosos en el Lloc web. Per tant, DINGONATURA no garanteix que l’ús que els Usuaris puguin fer del Contingut i dels serveis que es puguin incloure en el Lloc web s’ajustin a aquest Avís Legal, no que ho facin de manera diligent.

5.2 Mesures de seguretat

DINGONATURA declara que ha adoptat les mesures necessàries que, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, permetran el correcte funcionament del seu Lloc web, així com l’absència de virus i de components nocius. Malgrat tot, DINGONATURA no es pot fer responsable de: (i) la continuïtat i la disponibilitat del contingut i dels serveis; (ii) l’absència d’errors en aquest contingut, ni la correcció de qualsevol defecte que pugui aparèixer; (iii) l’absència de virus i/o altres components nocius; (iv) els danys i perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat de DINGONATURA.

5.3 Suspensió dels serveis

DINGONATURA podrà suspendre, temporalment i sense previ avís, l’accés al Lloc web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. Tot i així, sempre que les circumstàncies ho permetin, DINGONATURA comunicarà a l’Usuari, amb suficient antelació, la data prevista de suspensió dels serveis.

5.4 Hipervincles

DINGONATURA no assumeix cap responsabilitat quant als enllaços a altres pàgines web que es trobin al Lloc web i que puguin dur els Usuaris a altres llocs web sobre els quals DINGONATURA no té cap tipus de control. Per aquest motiu, l’Usuari accedeix a aquests continguts essent-ne completament responsable i en les condicions d’ús que els regeixin.

VI. DURADA I MODIFICACIÓ

Les condicions d’aquest Avís Legal seran vigents fins que es modifiquin, i DINGONATURA hi pot realitzar canvis que es notificaran a l’Usuari.

DINGONATURA podrà suprimir, afegir o canviar tant el contingut com els serveis que ofereix, així com també la forma en què aquests continguts i serveis que ofereix es localitzen o es presenten. S’entenen com a vigents aquelles condicions que estiguin publicades en el moment en què l’accedeixi al Lloc web de DINGONATURA.

Això no obstant, DINGONATURA notificarà als Usuaris els canvis que es facin en aquest Avís Legal, així com també a la Política de Privadesa.

S’entén que, a través de l’accés i/o de l’ús del Lloc web, l’Usuari accepta les condicions d’aquest Avís Legal i, si és el cas, els canvis que s’hi hagin efectuat.