Νομική ειδοποίηση

Η παρούσα Νομική ειδοποίηση ρυθμίζει την πρόσβαση, την περιήγηση και τη χρήση του δικτυακού τόπου www.dingonatura.com (εφεξής ο δικτυακός τόπος).

I. ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΌΡΗΣΗ

Σύμφωνα με το καθήκον πληροφόρησης σας ενημερώνουμε ότι ο Ιστότοπος ανήκει στην εταιρεία Dingonatura SL. (εφεξής, DINGONATURA), εμπορική εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με την ισπανική νομοθεσία, με CIF B62546791, με κοινωνική διεύθυνση Street of the Electronics, 18 Polígono la Ferrería, 08110 Montcada i Reixac, Barcelona (Ισπανία), και είναι εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο της Βαρκελώνης, στον τόμο 33566, φύλλο 182, τμήμα General Societies, φύλλο B2230460.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ακόλουθης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@dingonatura.com

II. ΧΡΗΣΤΕΣ

Η πρόσβαση και/ή η χρήση του δικτυακού τόπου συνεπάγεται την ιδιότητα του χρήστη και την αποδοχή, από την εν λόγω πρόσβαση και/ή χρήση, της παρούσας νομικής ειδοποίησης.

III. ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΎ ΤΌΠΟΥ

Ο Ιστότοπος μπορεί να παρέχει πρόσβαση σε πλήθος κειμένων, γραφικών, σχεδίων, σχεδίων, κωδικών, λογισμικού, φωτογραφιών, μουσικής, βίντεο, ήχων, βάσεων δεδομένων, εικόνων, εκφράσεων και πληροφοριών (εφεξής "Περιεχόμενο") που ανήκουν στην DINGONATURA ή σε τρίτους και στα οποία ο Χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση.

Ο Χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη για τη χρήση του δικτυακού τόπου. Η ευθύνη αυτή επεκτείνεται και στην εγγραφή, εάν αυτή είναι απαραίτητη για την πρόσβαση στο περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα.

Ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να κάνει κατάλληλη χρήση του Περιεχομένου και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω της Ιστοσελίδας και, ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, οι χρήστες δεν πρέπει να

  1. Να εγγράφονται ή να κοινοποιούν στοιχεία που δεν είναι αληθή, ακριβή, πλήρη ή/και επικαιροποιημένα, ή να έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπο χρησιμοποιώντας το όνομα, τα στοιχεία αναγνώρισης ή τον κωδικό πρόσβασης άλλου χρήστη ή να υποδύονται οποιοδήποτε πρόσωπο ή ταυτότητα.
  2. Να χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο για δόλιους σκοπούς ή σε σχέση με ποινικά αδικήματα ή παράνομες δραστηριότητες οποιουδήποτε είδους.
  3. Να δημιουργήσετε προφίλ ή να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο για να δημοσιεύσετε, να χρησιμοποιήσετε ή να επαναχρησιμοποιήσετε υλικό ή πληροφορίες που είναι παράνομες, προσβλητικές, πορνογραφικές, καταχρηστικές, άσεμνες, δυσφημιστικές, άσεμνες ή απειλητικές με οποιονδήποτε τρόπο ή παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα ή το απόρρητο, την ιδιωτική ζωή ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα, ή άλλως επιζήμια ή ενοχλητικά για τρίτους, ή τα οποία περιέχουν ιούς λογισμικού, πολιτική προπαγάνδα, διαφημιστικό περιεχόμενο, αλυσιδωτές επιστολές, μαζική αλληλογραφία ή οποιαδήποτε άλλη μορφή "spam" και, γενικά, οποιαδήποτε περιττή ενόχληση ή ταλαιπωρία.
  4. Η λήψη, η αποστολή ή η διανομή οποιασδήποτε άλλης μορφής περιεχομένου ή εφαρμογών που θα μπορούσαν να παραβιάσουν οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία ή που υποθέτουν ότι παραβιάζουν οποιοδήποτε δικαίωμα οποιουδήποτε μέρους.

Η DINGONATURA έχει το δικαίωμα να διερευνήσει και να καταγγείλει οποιαδήποτε από τις παραπάνω συμπεριφορές σύμφωνα με το νόμο, καθώς και να συνεργαστεί με τις αρχές για τη διερεύνηση τέτοιων ενεργειών.

Η DINGONATURA διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί οποιαδήποτε προσπάθεια πρόσβασης στον Ιστότοπο, να ακυρώσει λογαριασμούς, να διαγράψει ή να τροποποιήσει περιεχόμενο ή να ακυρώσει την παροχή Υπηρεσιών σε περιπτώσεις κακής χρήσης του Ιστότοπου.

IV. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑ

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου και του γραφικού του σχεδιασμού, αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της DINGONATURA και είναι αυτή στην οποία αντιστοιχεί η αποκλειστική άσκηση των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης του ίδιου.

Ως εκ τούτου, και σύμφωνα με τις διατάξεις του βασιλικού νομοθετικού διατάγματος 1/1996 της 12ης Απριλίου, το οποίο εγκρίνει το αναθεωρημένο κείμενο του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και του νόμου 17/2001 της 7ης Δεκεμβρίου, εμπορικά σήματα και συμπληρωματική νομοθεσία για την πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία, απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μετάδοση, προσαρμογή, μετάφραση, διανομή, δημόσια επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου διάθεσής του, ή οποιαδήποτε άλλη εκμετάλλευση και / ή τροποποίηση, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς τη ρητή άδεια της DINGONATURA οποιουδήποτε περιεχομένου που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα.

Η DINGONATURA δεν χορηγεί καμία άδεια ή εξουσιοδότηση χρήσης οποιουδήποτε είδους επί των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της ή οποιασδήποτε άλλης ιδιοκτησίας ή δικαιώματος που σχετίζεται με τον ιστότοπο, τις υπηρεσίες ή το περιεχόμενό του.

V. ΕΥΘΎΝΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ

5.1. Πληροφορίες διαθέσιμες μέσω του δικτυακού τόπου

Οι πληροφορίες που διευκολύνει η DINGONATURA μέσω του ιστοτόπου της πρέπει να θεωρούνται από τον χρήστη ως προσανατολιστικές, χωρίς να μπορούν να εκτιμηθούν ως καθοριστικό στοιχείο για τη λήψη αποφάσεων, αποποιούμενος κάθε ευθύνη για τη χρήση που θα μπορούσε να επαληθευτεί από τον ίδιο υπό αυτή την έννοια.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στον δικτυακό τόπο είναι οι τρέχουσες που ισχύουν κατά την ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσής του. Η DINGONATURA διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει, να τροποποιεί ή να διαγράφει τις πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα και μπορεί ακόμη και να περιορίζει ή να απαγορεύει την πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες χωρίς προειδοποίηση. Ειδικότερα, η DINGONATURA διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί, να περιορίζει ή να εμποδίζει την πρόσβαση στον ιστότοπό της, όταν προκύπτουν τεχνικές δυσκολίες λόγω γεγονότων ή περιστάσεων πέραν της DINGONATURA που, κατά την κρίση της, μειώνουν ή καταργούν τα συνήθη επίπεδα ασφαλείας που έχουν υιοθετηθεί για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου.

Η DINGONATURA δεν ευθύνεται για τη χρήση που μπορεί να κάνουν οι χρήστες του Περιεχομένου και των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο. Κατά συνέπεια, η DINGONATURA δεν εγγυάται ότι η χρήση που μπορούν να κάνουν οι χρήστες του περιεχομένου και των υπηρεσιών που ενδέχεται να περιλαμβάνονται στον ιστότοπο, συμμορφώνεται με την παρούσα Νομική ειδοποίηση, ούτε ότι το κάνουν με επιμέλεια.

5.2 Μέτρα ασφαλείας

Η DINGONATURA δηλώνει ότι έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα που, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της και της στάθμης της τεχνολογίας, επιτρέπουν την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας της, καθώς και την απουσία ιών και επιβλαβών στοιχείων. Ωστόσο, η DINGONATURA δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για: (i) τη συνέχεια και τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου και των υπηρεσιών, (ii) την απουσία σφαλμάτων στο εν λόγω περιεχόμενο ούτε τη διόρθωση τυχόν ελαττωμάτων που ενδέχεται να εμφανιστούν, (iii) την απουσία ιών ή/και άλλων επιβλαβών στοιχείων, (iv) τις ζημίες που προκαλούνται από οποιοδήποτε πρόσωπο που παραβιάζει τα συστήματα ασφαλείας της DINGONATURA.

5.3 Αναστολή των υπηρεσιών

Η DINGONATURA μπορεί να αναστείλει προσωρινά και χωρίς προειδοποίηση την πρόσβαση στον Ιστότοπο για λόγους συντήρησης, επισκευής, ενημέρωσης ή βελτίωσης. Ωστόσο, όποτε το επιτρέπουν οι περιστάσεις, η DINGONATURA γνωστοποιεί στον Χρήστη, με επαρκή προειδοποίηση, την αναμενόμενη ημερομηνία για την αναστολή των υπηρεσιών.

5.4 Υπερσύνδεσμοι

Η DINGONATURA δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τους συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους που υπάρχουν στον δικτυακό τόπο, οι οποίοι ενδέχεται να οδηγήσουν τον χρήστη σε άλλους δικτυακούς τόπους επί των οποίων η DINGONATURA δεν έχει κανέναν έλεγχο, με αποτέλεσμα ο χρήστης να αποκτά πρόσβαση με αποκλειστική του ευθύνη στο περιεχόμενο και τους όρους χρήσης που τους διέπουν.

VI. ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ

Οι όροι της παρούσας νομικής ειδοποίησης θα παραμείνουν σε ισχύ έως ότου τροποποιηθούν, η DINGONATURA μπορεί να προβεί σε αυτές τις αλλαγές που θα κοινοποιηθούν στον χρήστη.

Η DINGONATURA θα έχει τη δυνατότητα να αποσιωπά, να προσθέτει ή να αλλάζει τόσο το περιεχόμενο όσο και τις υπηρεσίες που παρέχει, καθώς και τη μορφή με την οποία οι ίδιες εμφανίζονται τοποθετημένες ή παρουσιασμένες. Εννοείται ότι ισχύουν οι όροι που δημοσιεύονται τη στιγμή που ο χρήστης έχει πρόσβαση στον ιστότοπο DINGONATURA.

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, η DINGONATURA ενημερώνει τους χρήστες για αλλαγές στην παρούσα Νομική Δήλωση και στην Πολιτική Απορρήτου της.

Η πρόσβαση ή/και η χρήση του δικτυακού τόπου θα νοείται ως αποδοχή από τον χρήστη των όρων της παρούσας Νομικής Ειδοποίησης και, κατά περίπτωση, των αλλαγών που έχουν επέλθει σε αυτούς.